شرکت اخبار

با تشکر به the ایالات متحده نظامی صنعت شرکت (مخازن ، شخصی تجهیزات و دیگر نظامی وسايل نقليه) به بازدید the ورق فلز و دقت در حال پردازش facبهry

2019-08-05

با تشکر از شرکت صنایع نظامی آمریکا (مخازن ، تجهیزات شخصی و سایر وسایل نقلیه نظامی) برای بازدید از کارخانه پردازش دقیق فلز و ورق