صنعت اخبار

سرعت بالا راه آهن قسمت ارتباط قطعات

2019-09-25
قسمت راه آهن پر سرعت به دو نوع تقسیم می شود. قطعاتی که انتهای دو ریل را به هم وصل می کنند ، قطعات مشترک مفصل نامیده می شوند. به قطعاتی که ریل و خواب را وصل می کنند ، قطعات مشترک میانی یعنی اتصال دهنده ها گفته می شود.اتصالات به چرخها اجازه می دهد تا به راحتی از روی اتصالات ریلی بچرخند و دو ریل را در جلو و عقب هماهنگ نگه دارید. اتصال دهنده ها ، ریل و خواب را به یکدیگر متصل می كنند تا قاب آهنگ را بسازند ، به گونه ای كه این دو ریل موقعیت نسبی صحیح را حفظ كنند. اتصال دهنده ها فشار کافی را برای جلوگیری از برآمدگی راه آهن و جلوگیری از حرکت طولی ریل فراهم می کنند.