صنعت اخبار

تولید به Auبهmotive قطعات

2019-09-25
قطعات خودرو واحدی است که کل پردازش و خدمات قطعات خودرو را برای پردازش قطعات خودرو تشکیل می دهد.

قطعات خودرو با رقابت فزاینده ای در بازار پردازش قطعات خودرو ، تعمیق مفهوم حفاظت از محیط زیست و ارتقاء مداوم و استفاده از فناوری ، صنعت قطعات خودرو در سالهای اخیر ویژگی های توسعه زیر را نشان داده است:
1 سیستم پشتیبانی قطعات پردازش قطعات ، روند عرضه مدولار در صعود است
2 قطعات خودرو پردازش جهانی سازی خرید
3 سرعت پردازش قطعات اتومبیل پردازش صنعت شتاب می یابد