صنعت اخبار

پیشخوان کف نمایش دادن چگونه به درست کردن

2019-09-25
جزئیات زیادی در مورد تولید صفحه نمایش Counter Floor نمایش داده شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ظاهر آن مستقیماً بر موقعیت و ارزش محصول در ذهن مصرف کنندگان تأثیر می گذارد.

در حقیقت ، فقط چند نکته در مورد تولید صفحه نمایش Counter Floor Display وجود دارد:
1. اصالت
2. حس زمانها و سبک ملی
3. مفاهیم محیطی
4- اثر زیبایی شناختی بصری
5- نمایش امکانات جانبی
قوانین پایه برای تولید پیشخوان