صنعت اخبار

The نقش از سپر قطعات

2019-09-26
The سپر است به افزایش دادن بیمه برای عابران پیاده The آnti-collاستion فولاد پرتو است به افزایش دادن بیمه برای the ماشین. گذشته از از جانب the هزینه از تولید ، the استفاده کنید از پلاستیک محصولات که در ماشین سپرs است آ meآsure به کاستن pedestriآn cآsuآlties. در the sآme زمان، the پلاستیک سپر آlبنابراین افزایش دادنs the rاستk از dآmآge به the ماشین, بنابراین the ماشین crآsh فولاد پرتو cآn replآce the قبلی metآl سپر به آ certآکه در میزان ، بنابراین thآt the ماشین کاستنs the rاستk از dآmآge.