صنعت اخبار

ماشین جلو و عقب سپر مقدمه

2019-09-26
The جلو و عقب به پایان می رسد از the ماشین هستند مجهز بودن با ضربه گیر ، که نه فقط دارند تزئینی توابع، ولی همچنین هستند ایمنی دستگاهها که جذب و کاهش بیرونی تأثیر نیروها ، محافظت the بدن و محافظت the بدن و سرنشین ایمنی توابع.