صنعت اخبار

مقدمه به آهنگری قطعات

2019-09-26
قطعات جعل قطعات یا کارهایی هستند که از طریق جعل تغییر شکل یک لایه فلزی بدست می آیند. با اعمال فشار بر روی خالی فلزی برای تغییر شکل آن می توان خصوصیات مکانیکی را تغییر داد.

قطعات فرفورژه با توجه به دمای خالی هنگام پردازش می توانند به آهنگری سرد و جعل گرم تقسیم شوند. آهنگری سرد به طور کلی در دمای اتاق پردازش می شود و آهنگری گرم در دمای بالاتر از دمای تبلور مجدد شمش فلزی پردازش می شود.